DataSource Bind với Entity FrameWork của Microsoft

Entity Framework trong ngôn ngữ C# là một framework cực mạnh hỗ trợ tương tác giữa chương trình và cơ sở dữ liệu. Một trong những tình năng hỗ trợ lập trình viên tốt nhất chính là Binding Data với DataGridView.

 

namespace LaPKan.TestingNew

{

   public partial class BindingData : Form

   {

       TamDucEntities entity;

 

       public BindingData()

       {

           InitializeComponent();

           entity = new TamDucEntities();

 

           dgvChucDanh.AutoGenerateColumns = false;

           dgvChucDanh.DataSource = entity.DM_ChucDanh;

       }

 

       private void btn_Save_Click(object sender, EventArgs e)

       {

           entity.SaveChanges();

       }

   }

}


Đây là cách sử dụng đơn giản của entity trong việc kết nối 1 datagridview với một database.
Trong ví dụ trên:
Ta đã kết nối bảng DM_ChucDanh với DatagridView.
btn_save làm nhiệm vụ update phần cập nhật của chương trình lên trên Database.

Lưu ý: Các Column trên được tạo ngoài giao diện và dùng thuộc tính DataPropertiesName để set mối liên hệ giữa Column với thuộc tính trên bảng. Chúng kết nối với nhau thông qua entity và có khả năng sửa chữ đồng thời.
– Có thể sử dụng CellBeginEdite và CellEndEdite để xem xét những thay đổi có phù hợp với những tiêu chuẩn mà mình đã set trong database hay không.

Advertisements

Tagged: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: