Monthly Archives: September 2012

Chuyển Datetime từ Excel vào trong Database

– Trong Excel, dữ liệu về ngày tháng không được lưu ở dạng ngày tháng (DateTime) mà được lưu ở dạng Double và được đánh dấu là loại (Type) ngày tháng (Date). Cho nên lúc ta lấy dữ liệu ra để sử dụng trong chương trình thường được trả về một nguyên chừng 40 000 nên không thể sử dụng được. Muốn sử dụng cần phải dùng TimeSpan để chuyển đổi từ số nguyên thành ngày tháng lại.

String ngayhieuLuc = eM.GetCellValue(“L” + i);
if (ngayhieuLuc.Trim() != “”)
{
TimeSpan datefromexcel = new TimeSpan(Convert.ToInt32(ngayhieuLuc) – 2, 0, 0, 0);
item.NgayHieuLuc = new DateTime(1900, 1, 1).Add(datefromexcel);
}
Đầu tiên lấy chuỗi kí tự từ trong cell của Excel. Xem xét xem có dữ liệu hay không. Sau đó dùng TimeSpan để lấy số nguyên từ trong Excel ra rồi add nó vào trong DateTime là xong.

Do ngayhieuluc lúc này cần phải được convert nên có thể dùng
int myInt;
bool result = Int32.TryParse(item.DuyetNgay, out myInt);

Đó là những gì cần biết

Advertisements

Các phím tắt trong VS 2010

Các lập trình viên có kinh nghiệm sẽ rõ nhất các phím tắt trong một IDE vì nó giúp cho việc lập trình nhanh hơn và kết quả hầu như có ngay lập tức. Chuyện này giống như chơi những game dàn trận thì một game thủ chuyên nghiệp luôn nhớ mọi phím tắt để tranh thủ từng giây và xử lý được nhiều hơn được một tí.

Các phím tắt sẽ giúp bạn code nhanh hơn dễ dàng hơn so với việc dùng chuột và lại còn giúp cho việc lập trình trở nên dễ dàng hơn với việc autoc omplete và tìm kiếm những gì liên quan cực kì nhanh chóng


Một số phím tắt thông dụng trong MS C# 2010
* Phim trên F (F1 => F12)

F3

Edit menu, FindNext (Tìm kiếm chuỗi gần nhất)

F5

Debug menu, StopDebugging

F6

Build Project

F7

View menu, ViewCode

F12

Edit menu, GoToDefinition


Press Ctrl and..

B

Debug menu, NewBreakpoint

C

Edit menu, Copy (Lệnh được sử dụng thường xuyên nhất)

F

Edit menu, Find

G

Edit menu, GoTo

H

Edit menu, Replace

J

Edit menu, ListMembers

K,S

Edit menu,IntelliSense,Surround With…

L

Edit menu, LineCut

T

Edit menu, CharTranspose    (Chuyển kí tự hiện tại sang phải)

U

Edit menu, MakeLowercase

Y

Edit menu, Redo

Spacebar

Edit menu, CompleteWord

Bkspce

Edit menu, WordDeleteToStart

Enter

Edit menu, LineOpenAbove

Del

Edit menu, WordDeleteToEnd

Press Ctrl-Shift and..

T

Edit menu, WordTranspose    (Chuyển từ hiện tại sang phải)

U

Edit menu, MakeUppercase

F9

Debug menu, ClearAllBreakpoints


Press Alt and..

Bkspce

Edit menu, Undo


Press Shift and..

F7

View menu, ViewDesigner

Esc

Window menu, CloseToolWindow

End

Edit menu, LineEndExtend

Home

Edit menu, LineStartExtend


Press SHIFT+ALT+..

T

Edit menu, LineTranspose    (Chuyển dòng hiện tại xuống dưới dòng bên dưới)

Up Arrow

Edit menu, LineUpExtendColumn    (Chọn dòng hiện tại và dòng trên)

Down Arrow

Edit menu, LineDownExtendColumn


Press CTRL+ALT+..

X

View menu, Toolbox