Chuyển đổi dữ liệu từ form con về form cha

I. Thông tin chung:

Có những lúc chúng ta cần chuyển đổi dữ liệu từ form con về lại form cha để có thể cập nhật lại dữ liệu của form cha.

Đây là cách thức để làm việc với nó.

II. Cách sử dụng:

1. Lập chương trình:

– Tạo một chương trình mới có 1 form cha LKMainForm và một form con LKDanhMuc

2. Thêm vào form chính (Parent Form):

Form chính gồm có 1 textbox để nhận dữ liệu truyền lại từ form con và một nút (button) dùng để tạo form con trong chương trình.

public partial class LKMainForm : Form
{
public String myMessage;
public LKMainForm()
{
InitializeComponent();
}

private void btnOpenList_Click(object sender, EventArgs e)
{
LKDanhMuc formDanhMuc = new LKDanhMuc(this);
formDanhMuc.Show();
}

internal void capNhatDuLieu()
{
txtNotice.Text = myMessage;
}
}

3. Thêm vào form con (Child Form):

– Form phụ gồm có một textbox để nhập dữ liệu từ người dùng và một button dùng để trả dữ liệu ngược về form cha.

– Thêm vào phần cấu trúc (Structure) dành cho form.

public LKDanhMuc(LKMainForm formIn)

– Đây là nguyên mã nguồn của form con (Form Danh mục)

public partial class LKDanhMuc : Form
{
LKMainForm formOut;
public LKDanhMuc(LKMainForm formIn)
{
InitializeComponent();
formOut = formIn;
}

private void SendBack_Click(object sender, EventArgs e)
{
formOut.myMessage = textBox1.Text;
formOut.capNhatDuLieu();
this.Close();
}
}

* Link Video trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=Tu07ubhxyfY

Source Code:

* Google Drive: https://docs.google.com/file/d/0B3v7a0gMgVkBVGEtdVpaUmgyZjQ/edit?usp=sharing

* Mediafire: http://www.mediafire.com/?4if7pp96147m7bo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: