Custom Datagridview Column

Bản thân của Winform đã lạc hậu và khó lòng tương thích với những thứ mới mẻ của các bản Window về sau (Window 7, Window 8 với giao diện được thiết kế mới hoàn toàn).

Nguyên nhân:

+ Winform vẫn còn sử dụng code để vẽ nên thiết kế trong khi phương pháp hiện đại là sử dụng XML để thiết kế giao diện (Không chỉ làm code trở nên dễ dàng, mạnh mẽ hơn mà còn có thể tách biệt giữa người thiết kế và lập trình viên)

– Tuy nhiên những lúc chúng ta đang sử dụng DataGridView của Winform thì chúng ta vẫn phải làm

Datagridview Datetime Column:

* Datagridview không có kiểu dữ liệu date cho column nên chúng ta cần phải thêm CalendarColumn.

public class CalendarColumn : DataGridViewColumn
{
public CalendarColumn()
: base(new CalendarCell())
{
//CalendarColumn c = new CalendarColumn();
//c.SetFormat(“MM/yyyy”);
}

public override DataGridViewCell CellTemplate
{
get
{
return base.CellTemplate;
}
set
{
// Ensure that the cell used for the template is a CalendarCell.
if (value != null &&
!value.GetType().IsAssignableFrom(typeof(CalendarCell)))
{
throw new InvalidCastException(“Must be a CalendarCell”);
}
base.CellTemplate = value;
}
}
}

public class CalendarCell : DataGridViewTextBoxCell
{

public CalendarCell()
: base()
{
// Use the short date format.
this.Style.Format = “d”;
}

public override void InitializeEditingControl(int rowIndex, object
initialFormattedValue, DataGridViewCellStyle dataGridViewCellStyle)
{
// Set the value of the editing control to the current cell value.
base.InitializeEditingControl(rowIndex, initialFormattedValue,
dataGridViewCellStyle);
CalendarEditingControl ctl =
DataGridView.EditingControl as CalendarEditingControl;
try
{
ctl.Value = (DateTime)this.Value;
}
catch
{
ctl.Value = DateTime.Now;
}
}

public override Type EditType
{
get
{
// Return the type of the editing contol that CalendarCell uses.
return typeof(CalendarEditingControl);
}
}

public override Type ValueType
{
get
{
// Return the type of the value that CalendarCell contains.
return typeof(DateTime);
}
}

public override object DefaultNewRowValue
{
get
{
// Use the current date and time as the default value.
return DateTime.Now;
}
}
}

class CalendarEditingControl : DateTimePicker, IDataGridViewEditingControl
{
DataGridView dataGridView;
private bool valueChanged = false;
int rowIndex;

public CalendarEditingControl()
{
this.Format = DateTimePickerFormat.Short;
}

// Implements the IDataGridViewEditingControl.EditingControlFormattedValue
// property.
public object EditingControlFormattedValue
{
get
{
return this.Value.ToShortDateString();
}
set
{
if (value is String)
{
this.Value = DateTime.Parse((String)value);
}
}
}

// Implements the
// IDataGridViewEditingControl.GetEditingControlFormattedValue method.
public object GetEditingControlFormattedValue(
DataGridViewDataErrorContexts context)
{
return EditingControlFormattedValue;
}

// Implements the
// IDataGridViewEditingControl.ApplyCellStyleToEditingControl method.
public void ApplyCellStyleToEditingControl(
DataGridViewCellStyle dataGridViewCellStyle)
{
this.Font = dataGridViewCellStyle.Font;
this.CalendarForeColor = dataGridViewCellStyle.ForeColor;
this.CalendarMonthBackground = dataGridViewCellStyle.BackColor;
}

// Implements the IDataGridViewEditingControl.EditingControlRowIndex
// property.
public int EditingControlRowIndex
{
get
{
return rowIndex;
}
set
{
rowIndex = value;
}
}

// Implements the IDataGridViewEditingControl.EditingControlWantsInputKey
// method.
public bool EditingControlWantsInputKey(
Keys key, bool dataGridViewWantsInputKey)
{
// Let the DateTimePicker handle the keys listed.
switch (key & Keys.KeyCode)
{
case Keys.Left:
case Keys.Up:
case Keys.Down:
case Keys.Right:
case Keys.Home:
case Keys.End:
case Keys.PageDown:
case Keys.PageUp:
return true;
default:
return false;
}
}

// Implements the IDataGridViewEditingControl.PrepareEditingControlForEdit
// method.
public void PrepareEditingControlForEdit(bool selectAll)
{
// No preparation needs to be done.
}

// Implements the IDataGridViewEditingControl
// .RepositionEditingControlOnValueChange property.
public bool RepositionEditingControlOnValueChange
{
get
{
return false;
}
}

// Implements the IDataGridViewEditingControl
// .EditingControlDataGridView property.
public DataGridView EditingControlDataGridView
{
get
{
return dataGridView;
}
set
{
dataGridView = value;
}
}

// Implements the IDataGridViewEditingControl
// .EditingControlValueChanged property.
public bool EditingControlValueChanged
{
get
{
return valueChanged;
}
set
{
valueChanged = value;
}
}

// Implements the IDataGridViewEditingControl
// .EditingPanelCursor property.
public Cursor EditingPanelCursor
{
get
{
return base.Cursor;
}
}

//public this void Format(String FormatType)
//{
//    return this.format
//}

protected override void OnValueChanged(EventArgs eventargs)
{
// Notify the DataGridView that the contents of the cell
// have changed.
valueChanged = true;
this.EditingControlDataGridView.NotifyCurrentCellDirty(true);
base.OnValueChanged(eventargs);
}
}

Advertisements

Tagged: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: