Delegate trong C#

Delegate là một trong những chức năng khá hay trong C#. Nó có thể truyển những lệnh vào và thực thi cùng lúc.

+ Bài viết này cung cấp cách sử dụng sơ đẳng nhất của Delegate trong C# với cách sử dụng đơn giản

+ Có 3 function để truyển vào trong chương trình với cùng một parameter. Sau khi ép vào trong delegate sẽ được thực thi cùng lúc khi delegate được Invoke.

namespace DelegateX
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public delegate void Convertation(String X);
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();

            var delegateX = new Convertation(SayHello);
            delegateX += SaySomething;
            delegateX += SayGoodbye;

            delegateX.Invoke(“eTamDuc”);
        }

        public void SayHello(String message)
        {
            MessageBox.Show(message + ” hello \r\n”);
        }

        public void SaySomething(String message)
        {
            MessageBox.Show(message + ” saysomething \r\n”);
        }

        public void SayGoodbye(String message)
        {
            MessageBox.Show(message + ” say goodbye \r\n”);
        }
    }
}

Advertisements

Tagged: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: