Class dynamic ví dụ

Một class có thể sử dụng toàn bộ các thuộc tính và function đều là dynamic:

class VeryDynamicClass
{
/// <summary>
/// Đây là một class có tính cơ động rất cao
/// Từ các thuộc tính private đến các thuộc tính public đều được dynamic
/// Ngay cả function cũng là dynamic
///
/// Tuy nhiên trong thực tế, đối tượng này không có giá trị thực tiễn cho lắm.
/// Do đối tượng được trả về không có gì chắc chắn nên khó lòng có thể sử dụng được
/// </summary>

private static dynamic myDynamicField;

public dynamic DynamicProperty { get; set; }

public dynamic DynamicMethod(dynamic dynamicParam)
{
dynamic dynamicLocalVar = “local variable”;

int lkInt = 79;

if (dynamicParam is int)
{
return dynamicLocalVar;
}
else
{
return lkInt;
}
}
}

+ X

Advertisements

Tagged: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: