Combo Box – Cách thêm dữ liệu vào ComboBox trong C#

Sử dụng KeyValuePair sẽ có một key và một value sau đó có thể add vào trong chương trình một cách dễ dàng.

var items = new BindingList<KeyValuePair<string, string>>();

items.Add(new KeyValuePair<string, string>(“N”, “Nợ”));
items.Add(new KeyValuePair<string, string>(“C”, “Có”));

cmbNoCo.DataSource = items;
cmbNoCo.ValueMember = “Key”;
cmbNoCo.DisplayMember = “Value”;

=> Thế là có phần lựa chọn dành cho Combobox

Advertisements

Tagged: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: