Các code thông dụng dành cho IOS (Phần tiếp theo)

Sau đây là những đoạn code mà bạn sẽ sử dụng rất thường xuyên do đó chúng ta sẽ sử dụng code của C++ nhằm tăng hiệu quả cũng như sử dụng chúng dễ dàng hơn so với việc phải code những dòng lệnh dài bằng Objective-C.

+ Chuyển giá trị từ chuỗi thành các kiểu dữ liệu khác:

#define StrToInt(str) [str intValue]
#define StrToInteger(str) [str integerValue]
#define StrToFloat(str) [str floatValue]

+ Chuyển giá trị từ những thứ khác về chuỗi:

#define IntToStr(int) [NSString stringWithFormat:@”%d”, int]
#define Int32ToStr(int) [NSString stringWithFormat:@”%ld”, int]
#define Int64ToStr(int) [NSString stringWithFormat:@”%lld”, int]
#define FloatToStr(float) [NSString stringWithFormat:@”%f”, float]

+ Gắn màu cho những đối tượng:

#define RGB(r, g, b) [UIColor colorWithRed:r/255.0 green:g/255.0 blue:b/255.0 alpha:1]

#define RGBA(r, g, b, a) [UIColor colorWithRed:r/255.0 green:g/255.0 blue:b/255.0 alpha:a]

#define UIColorFromHex(hexValue) [UIColor colorWithRed:((float)((hexValue & 0xFF0000) >> 16))/255.0 green:((float)((hexValue & 0xFF00) >> 8))/255.0 blue:((float)(hexValue & 0xFF))/255.0 alpha:1.0]

#define UIColorFromHexAlpha(hexValue, a) [UIColor colorWithRed:((float)((hexValue & 0xFF0000) >> 16))/255.0 green:((float)((hexValue & 0xFF00) >> 8))/255.0 blue:((float)(hexValue & 0xFF))/255.0 alpha:a]

+ Kiểm tra loại máy sử dụng:

#define IS_IPHONE ([[[UIDevice currentDevice] model] isEqualToString:@”iPhone”])

#define IS_IPOD ([[[UIDevice currentDevice] model] isEqualToString:@”iPod touch”])

#define IS_IPAD (UI_USER_INTERFACE_IDIOM() == UIUserInterfaceIdiomPad)

Advertisements

Tagged: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: