Kiểm tra SKSpriteNode nào được chạm trong game

Trên scene khi chúng ta cần bắt một touch vào scene xem có chạm vào Node nào không thì ta dùng
NSArray * nodes = [self nodesAtPoint:[touch location]];

Sprite-Kit có chức năng để xem bạn có chạm vào các đối tượng trên màn hình hay không bằng cách cho bạn được check xem trong những node được chạm phải có cái nào giống như bạn cần hay không bằng các chạy một vòng lặp For trong NSArray mà chương trình trả về.

* Đối với các trường hợp cụ thể hơn, khi ta muốn touch này chỉ chạm vào trong lá bài trong game thì mới thực hiện những hành động này thì bạn hãy sử dụng touchBegin và xem xét những node mà người sử dụng chạm vào trong game:

-(void)touchesBegan:(NSSet *)touches withEvent:(UIEvent *)event {
NSArray * nodes = [self nodesAtPoint:[touch locationInNode:self]];

for (SKNode * node in nodes) {
if ([node.name isEqual: @”gameCard”]){
[node runAction:[SKAction moveTo:CGPointMake(CGRectGetMidX(self.frame), CGRectGetMidY(self.frame)) duration:.5f]];
}
}
}

Đối với một node duy nhất thì việc kiểm tra còn dễ dàng hơn nữa bằng cách gọi trực tiếp node được chạm trong chương trình:

SKNode * node = [self nodeAtPoint:[[touches anyObject] locationInNode:self]];
if ([node.name isEqualToString:@”gameCard”]){
[node runAction:[SKAction moveTo:CGPointMake(CGRectGetMidX(self.frame), CGRectGetMidY(self.frame)) duration:.5f]];
}

Thế là bạn có thể check xem sự kiện chạm có cần phải xử lý những gì không?

Advertisements

Tagged: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: