Tip lập trình cho C#

I. Những ghi chú về Entity:

1. Câu lệnh về kết nối database:

public static LapKanEntities InitEntity()
{
var entity = new LapKanEntities(DataLib.GenConnectionString(“LapKanEntities”,      StringLib.DecryptSC(“ãtãïøº¹¸¿¾½”)));
entity.CommandTimeout = 1000;
return entity;
}

=> Câu lệnh tạo kết nối tới database có thể thêm các property vào trong entity để không cần phải setup trong file xml nhưng vậy sẽ làm lộ thông tin mật như Password và kệt nối database

+ Câu lệnh còn có thêm chức năng setup timeout dành cho entity có thể giúp cho chương trình chạy loại bỏ được việc những câu lệnh truy cập vào database quá lâu như các câu lệnh để lấy dữ liệu báo cáo cần chạy rất lâu nếu không có phần timeout thì chương trình sẽ ngắt kết nối sau khoảng 30 s.

II. Những câu lệnh dùng để xử lý các chuỗi:

III. Những ghi chú dành cho chương trình C#:

+ Chương trình cần sử dụng pattern “Singleton” để quản lý tài nguyên và truy cập vào các lệnh dễ dàng.

<Phiên bản chưa hoàn chỉnh đang trong thời kỳ phát triển>

IV. Những code dành cho việc xử lý form:

1. Thêm form con vào trong một form đang có sẵn:

if (ShowExistedWindow(typeof(LKNewForm)).Success)
return;

LKNewForm lkform = new LKNewForm();

lkform.MdiParent = this;
lkform.Show();

=> Cho phép xem xét xem form tương tự đã có chưa sau đó add form con vào form chính

– Bạn tạo một form mới sau đó set MdParent cho nó sau đó show lên

* Ghi chú: Nếu dùng Show() thì có thể thêm những form khác vào nữa.

Nếu dùng ShowDialog() thì chỉ có một form đang mở được tương tác mà thôi (Dùng cho các thông báo)

2. DataGridView, xử lý database:

List<sp_Duoc_KiemTraDuocTonTheoCT_Result> listChungTu = entity.sp_Duoc_KiemTraDuocTonTheoCT(Kho_ID, Duoc_ID, SoLoNhap_ID).ToList();
lkDataGridView.DataSource = null;
lkDataGridView.DataSource = listChungTu;

lkDataGridView.Columns[“VALID”].Visible = false;
//lkDataGridView.Columns.Remove(“VALID”);
lkDataGridView.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.AllCells;

=> Cần để thể hiện những dữ liệu lên trên một dataGridView. Gắn DataSource và remove những cột không cần thiết.

//BenhAn item = eHospitalEntity.BenhAns.Where(x => x.SoBenhAn == SoVaoVien).ToList().First();
BenhAn item = eHospitalEntity.BenhAns.FirstOrDefault(x => x.SoBenhAn == SoVaoVien);

=> Cách thứ hai nhanh hơn và dễ dàng hơn cách thứ nhất. Ngoài ra còn tránh được lỗi NullException

3. Chuyển con trỏ thành hình đồng hồ cát:

– Những lúc có những tác vụ không thể nào hoàn thành ngay lập tức mà cần khoảng thời gian dài để hoàn tất, lập trình viên cần có cách để báo hiệu cho người sử dụng biết chương trình đang xử lý tác vụ chứ không phải máy đang bị treo. Chuyển con trỏ thành hình đồng hồ cát là một trong những cách hay để thông báo chuyện này.

Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;

=> Chuyển thành hình đồng hồ cát

Cursor.Current = Cursors.Default;

=> Chuyển lại về dạng bình thường

V. Những công cụ để hỗ trợ cho việc lập trình

1. Sắp xếp lại code cho C#:

– Lệnh để sắp xếp lại code cho C# trong Visual Studio là Ctrl + K + D

– Lệnh để đưa một block vào trong một lệnh (if, switch, try … catch) là Ctrl + K + S

2. Code snipper:

– Code snipper là thứ cực kì có lợi cho lập trình viên khi lập trình với các IDE nên nếu bạn muốn trở thành lập trình viên chuyên nghiệp thì bạn nên sớm sử dụng Code Snipper khi lập trình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: