IF ELSE STATEMENT

– SQL IF … ELSE là cách sử dụng điều kiện trong SQL.

* Cấu trúc câu lệnh:

* Nếu điều kiện trả về TRUE (đúng) thì chương trình sẽ thực hiện khối lệnh nằm sau đó. Nếu không thì không có chuyện gì xảy ra:

IF (điều kiện thực hiện khối lệnh)

BEGIN

     Khối lệnh cần thực hiện nếu điều kiện đúng

END

 

* Nếu cần thực hiện lệnh khi điều kiện sai thì chúng ta sử dụng thêm từ khóa ELSE.

IF (điều kiện thực hiện khối lệnh)

BEGIN

     Khối lệnh cần thực hiện nếu điều kiện đúng

END

ELSE

BEGIN

     Khối lệnh được thực hiện nếu như điều kiện sai

END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: